Dzienny Dom Opieki Medycznej w Pułtusku

Dzienny dom opieki medycznej to projekt realizowany w ramach konkursu RPMA.09.02.02-IP.01-14-087/19

 

w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem, działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”. Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Podstawowe informacje o projekcie

Przedmiotem projektu realizowanego przez beneficjenta Dariusza Suchenka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Akacja” Dariusz Suchenek z siedzibą w Wyszkowie, ul. Zakolejowa 19C, 07-200 Wyszków, NIP 1250323070, REGON: 141806774,  jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla 125 osób niesamodzielnych w tym minimum 50% powyżej 65roku życia  w formie Dziennego Domu Opieki Medycznej tzw. DDOM.

 

Dzienny Dom Opieki Medycznej funkcjonować  będzie w Pułtusku, przy ulicy Świętojańska 3, w okresie od 01.06.2022 do 31.12.2023.

 

Czas trwania pobytu pacjenta w Dziennego Domu Opieki Medycznej będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych.

 

Za korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu Opieki Medycznej pacjent nie ponosi żadnych kosztów.

 

Świadczenia realizowane w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej skierowane są do osób niesamodzielnych, w tym głównie w wieku powyżej 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawienie wyłącznie pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Celem Dziennego Domu Opieki Medycznej jest:

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu

Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla 125 osób niesamodzielnych, w tym minimum 50% powyżej 65 roku życia. Ta nowa forma dziennej opieki medycznej obejmie opieką pacjentów z terenu woj. Mazowieckiego, z tego minimum 50% z terenu miasta Wyszków (miasto na liście miast z zał. „Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze”).

Wskaźniki standardu Dziennego Domu Opieki Medycznej

Zapewniamy bezpłatną opiekę w zakresie

Kto może skorzystać z pobytu w Dziennym Domu Opieki Medycznej?

Osobami korzystającymi ze wsparcia w Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą być pacjenci spełniający łącznie następujące warunki:

Kto nie może skorzystać z pobytu w Dziennym Domu Opieki Medycznej?

Wyłączone są osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej:

Aby skorzystać ze świadczeń w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej należy:

Zasady rekrutacji i funkcjonowania Dziennego Domu Opieki Medycznej określa Regulamin Działania i Rekrutacji Dziennego Domu Opieki Medycznej  w Pułtusku przy NZOZ „AKACJA”  (DDOM Akacja), w ramach realizacji projektu “Wsparcie osób niesamodzielnych w ramach DDOM w powiecie pułtuskim” (w skrócie: Regulamin).

Przyjęcie do DDOM Akacja odbywa się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub – w przypadku osób bezpośrednio po hospitalizacji – lekarza udzielającego świadczeń w szpitalu. Do skierowania należy dołączyć kwestionariusz skali oceny wg Barthel (podpisany przez lekarza kierującego).

Pozostałe dokumenty:

  • czytelnie wypełniona deklaracja uczestnictwa w projekcie (zał. nr 1 do Regulaminu);
  • pisemne oświadczenie uczestnika projektu o zapoznaniu się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych uczestnika projektu (Klauzula Informacyjna RODO, zał. nr 2 do Regulaminu);
  • oświadczenie dotyczące transportu do DDOM „Akacja” (zał. nr 3 do Regulaminu)
  • oświadczenie uczestnika o dochodach i niepełnosprawności (zał. nr 4 do Regulaminu) – dokument składany opcjonalnie patrz § 4 pkt. 4
  • umowa uczestnictwa w projekcie (zał. nr 5 do Regulaminu)
Scroll to Top