Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wyszkowie

Dzienny Dom Opieki Medycznej funkcjonował w Wyszkowie, pod adresem Pułtuska 27, do 31 stycznia 2022.

 

Obecnie Dariusz Suchenek NZOZ AKACJA (podmiot prowadzący DDOM) zapewnia realizację świadczeń w okresie trwałości projektu, tj. przez 2 lata po jego zakończeniu.

 

DDOM Akacja w Wyszkowie utrzymuje gotowość do udzielania świadczeń finansowanych przez NFZ (środki publiczne bez udziału środków UE) lub odpłatnego udzielania świadczeń na rzecz pacjentów, przy założeniu, że ceny usług są liczone według kosztów rzeczywistych bez generowania dochodu.

 

Obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje funkcjonowania dziennych domów opieki medycznej. Odpłatność pacjentów za korzystanie z DDOM to obecnie jedyne źródło finansowania DDOM.

 

W przypadku osób chętnych do korzystania z DDOM Akacja na zasadach odpłatnych, Dariusz Suchenek NZOZ AKACJA utrzymuje gotowość do udzielania świadczeń w ramach DDOM, na następujących zasadach:

  • Koszt pobytu liczony jest według kosztów rzeczywistych,
  • DDOM nie generuje dochodu,
  • Koszt świadczeń ustalony jest racjonalnie, tak aby zapewnić dostęp do DDOM,
  • Stale prowadzone są działania informacyjne w tym zakresie.

DDOM AKACJA w okresie trwałości dysponuje 25 miejscami pobytu.

 

W przypadku zainteresowania pobytem w DDOM, proszę o kontakt pod numerem: 502 541 586.

 

Jednocześnie informujemy, iż obecnie prowadzimy nabór do Dziennych Domów Opieki Medycznej w Ostrowi Mazowieckiej i w Pułtusku! Pobyt w DDOM w Ostrowi i w Pułtusku jest bezpłatny!

 

Prosimy o kontakt pod powyższym numerem telefony lub zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej.

Dzienny dom opieki medycznej to projekt realizowany w ramach konkursu  RPMA.09.02.02-IP.01-14-075/18 w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem, działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”. Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Podstawowe informacje o projekcie

Przedmiotem projektu realizowanego przez beneficjenta Dariusza Suchenka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Akacja” Dariusz Suchenek z siedzibą w Wyszkowie, ul. Zakolejowa 19C, 07-200 Wyszków, NIP 1250323070, REGON: 141806774,  jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla 125 osób niesamodzielnych w tym minimum 50% powyżej 65roku życia  w formie Dziennego Domu Opieki Medycznej tzw. DDOM.

 

Dzienny Dom Opieki Medycznej funkcjonować  będzie w Wyszkowie, pod adresem Pułtuska 27 , w okresie od 1 maja 2019 roku do 31 maja 2021 roku.

 

Czas trwania pobytu pacjenta w Dziennego Domu Opieki Medycznej będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych.

 

Za korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu Opieki Medycznej pacjent nie ponosi żadnych kosztów.

 

Świadczenia realizowane w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej skierowane są do osób niesamodzielnych, w tym głównie w wieku powyżej 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawienie wyłącznie pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Celem Dziennego Domu Opieki Medycznej jest:

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu

Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla 125 osób niesamodzielnych, w tym minimum 50% powyżej 65 roku życia. Ta nowa forma dziennej opieki medycznej obejmie opieką pacjentów z terenu woj. Mazowieckiego, z tego minimum 50% z terenu miasta Wyszków (miasto na liście miast z zał. „Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze”).

Wskaźniki standardu Dziennego Domu Opieki Medycznej

Zapewniamy bezpłatną opiekę w zakresie

Kto może skorzystać z pobytu w Dziennym Domu Opieki Medycznej?

Osobami korzystającymi ze wsparcia w Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą być pacjenci spełniający łącznie następujące warunki:

Kto nie może skorzystać z pobytu w Dziennym Domu Opieki Medycznej?

Wyłączone są osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej:

Aby skorzystać ze świadczeń w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej należy:

Zasady rekrutacji i funkcjonowania Dziennego Domu Opieki Medycznej określa Regulamin Działania i Rekrutacji Dziennego Domu Opieki Medycznej przy NZOZ “AKACJA” w Wyszkowie (DDOM Akacja), w ramach realizacji projektu “Wsparcie osób niesamodzielnych w ramach DDOM” (w skrócie: Regulamin).

Przyjęcie do DDOM Akacja odbywa się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub – w przypadku osób bezpośrednio po hospitalizacji – lekarza udzielającego świadczeń w szpitalu. Do skierowania należy dołączyć kwestionariusz skali oceny wg Barthel (podpisany przez lekarza kierującego).

Pozostałe dokumenty:

  • czytelnie wypełniona deklaracja uczestnictwa w projekcie (zał. nr 1 do Regulaminu);
  • pisemne oświadczenie uczestnika projektu o zapoznaniu się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych uczestnika projektu (Klauzula Informacyjna RODO, zał. nr 2 do Regulaminu);
  • oświadczenie dotyczące transportu do DDOM „Akacja” (zał. nr 3 do Regulaminu)
  • oświadczenie uczestnika o dochodach i niepełnosprawności (zał. nr 4 do Regulaminu) – dokument składany opcjonalnie patrz § 4 pkt. 4
  • umowa uczestnictwa w projekcie (zał. nr 5 do Regulaminu)
Scroll to Top