Dzienny Dom Opieki Medycznej


Dzienny dom opieki medycznej to projekt realizowany w ramach konkursu  RPMA.09.02.02-IP.01-14-075/18 w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem, działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”. Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Podstawowe informacje o projekcie

Przedmiotem projektu realizowanego przez beneficjenta Dariusza Suchenka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Akacja” Dariusz Suchenek z siedzibą w Wyszkowie, ul. Zakolejowa 19C, 07-200 Wyszków, NIP 1250323070, REGON: 141806774,  jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla 125 osób niesamodzielnych w tym minimum 50% powyżej 65roku życia  w formie Dziennego Domu Opieki Medycznej tzw. DDOM.

Dzienny Dom Opieki Medycznej funkcjonować  będzie w Wyszkowie, pod adresem Pułtuska 27 , w okresie od 1 maja 2019 roku do 31 maja 2021 roku.

Czas trwania pobytu pacjenta w Dziennego Domu Opieki Medycznej będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych.

Za korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu Opieki Medycznej pacjent nie ponosi żadnych kosztów.

Świadczenia realizowane w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej skierowane są do osób niesamodzielnych, w tym głównie w wieku powyżej 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawienie wyłącznie pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Celem Dziennego Domu Opieki Medycznej jest

 • Zapewnienie właściwej opieki medycznej
 • Przygotowanie pacjentów i ich rodzin do samodzielnego funkcjonowania
 • Okresowe odciążenie rodzin (opiekunów)
 • Promocja zdrowia
 • Socjalizacja

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu

Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla 125 osób niesamodzielnych, w tym minimum 50% powyżej 65 roku życia. Ta nowa forma dziennej opieki medycznej obejmie opieką pacjentów z terenu woj. Mazowieckiego, z tego minimum 50% z terenu miasta Wyszków (miasto na liście miast z zał. „Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze”).

Wskaźniki standardu Dziennego Domu Opieki Medycznej

 • liczba pacjentów, którzy zostaną objęci opieką i ukończą leczenie – 125 osób
 • odsetek osób korzystających z usług Dziennego Domu Opieki Medycznej pozytywnie oceniającego funkcjonowanie Dziennego Domu Opieki Medycznej – min.80%

Zapewniamy bezpłatną opiekę w zakresie

 • dziennej opieki medycznej (lekarze, pielęgniarki, opiekunki medyczne)
 • rehabilitacji medycznej (lekarz rehabilitacji, fizjoterapeuci)
 • psychoterapii (psychoterapeuci, terapeuci zajęciowi)
 • wsparcia socjalnego (posiłki, wspólne spędzanie czasu)

Kto może skorzystać z pobytu w Dziennym Domu Opieki Medycznej?

Osobami korzystającymi ze wsparcia w Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą być pacjenci spełniający łącznie następujące warunki:

 • Są pacjentami bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, bądź w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone im zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego (weryfikacja na podstawie wypisu ze szpitala), lub istnieje potencjalne ryzyko pobytu w szpitalu
 • Ich stan zdrowia wskazuje na niesamodzielność (weryfikacja na podstawie oceny wg skali Barthel: 40-65 punktów)
 • Nie są wyłączeni z możliwości otrzymania wsparcia w Dziennego Domu Opieki Medycznej  (weryfikacja na podstawie oświadczenia pacjenta)
 • Są pacjentami wymagającymi  ze względu na stan zdrowia  świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagających hospitalizacji w oddziale szpitalnym (weryfikacja na podstawie skierowania do Dziennego Domu Opieki Medycznej)
 • Pacjentami mającymi prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Kto nie może skorzystać z pobytu w Dziennym Domu Opieki Medycznej?

Wyłączone są osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej:

 • opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych
 • osoby w przypadku, których podstawowym wskazaniem jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienia

Aby skorzystać ze świadczeń w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej należy:

Zasady rekrutacji i funkcjonowania Dziennego Domu Opieki Medycznej określa Regulamin Działania i Rekrutacji Dziennego Domu Opieki Medycznej przy NZOZ „AKACJA” w Wyszkowie (DDOM Akacja), w ramach realizacji projektu „Wsparcie osób niesamodzielnych w ramach DDOM” (w skrócie: Regulamin).

Przyjęcie do DDOM Akacja odbywa się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub – w przypadku osób bezpośrednio po hospitalizacji – lekarza udzielającego świadczeń w szpitalu. Do skierowania należy dołączyć kwestionariusz skali oceny wg Barthel (podpisany przez lekarza kierującego).

Pozostałe dokumenty:

 • czytelnie wypełniona deklaracja uczestnictwa w projekcie (zał. nr 1 do Regulaminu);
 • pisemne oświadczenie uczestnika projektu o zapoznaniu się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych uczestnika projektu (Klauzula Informacyjna RODO, zał. nr 2 do Regulaminu);
 • oświadczenie dotyczące transportu do DDOM „Akacja” (zał. nr 3 do Regulaminu)
 • oświadczenie uczestnika o dochodach i niepełnosprawności (zał. nr 4 do Regulaminu) – dokument składany opcjonalnie patrz § 4 pkt. 4
 • umowa uczestnictwa w projekcie (zał. nr 5 do Regulaminu) 

Lista plików do pobrania: